Bài viết về: Về Store Settings
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Về tính năng Team Management

Tính năng Team Management là gìTeeinblue vừa ra mắt tính năng mới cho phép Store Owner chủ động quản lý các truy cập từ Staff vào app.
→ Ví dụ : Cho các team lớn hoặc các team sử dụng dịch vụ outsource để lên Campaign

Store Owner có thể quản lý các thành viên ở đây

Store owner


Store owner là tài khoản admin email khi bạn đăng kí Shopify Store. Tất cả những ai có truy cập vào admin email của bạn sẽ đều là Store Owner.
Store owner có thể truy cập vào mọi nơi trong app, bao gồm cả phần Team ManagementPricing
Store owner có thể truy cập vào app qua Shopify admin > Apps hoặc đường dẫn sau portal.teeinblue.com.


Quản lý các RolesStore Owner có thể tạo mới và set các quyền cho Staff Member của mình.

Cách tạo RolesĐể tạo Roles mới, Store Owner có thể làm vậy bằng cách vào Extras > Staff > Manage Role

Cách tạo Role mới

Tại đây, Store Owner có thể cài đặt các permissions cụ thể cho Staff Member

Edit permissions

Hãy đọc tiếp để biết thêm về các Permission cụ thể

Store Owner có thể set nhiều Roles khác nhau cho một Staff Member. Sau khi được set Role, các Staff Member sẽ chỉ có thể sử dụng app trong phạm vi được phân quyền.
PermissionsPermission cụ thể

Assets: bao gồm toàn bộ mục Assets: Clipart Categories, Additional Options, Map Styles, Color Categories, Font Categories, Upload Font.
Artworks: bao gồm toàn bộ mục Artworks. Role này nên được đặt cho Designer, có nhiệm vụ setup Artwork.
Product Bases: bao gồm toàn bộ mục Product Bases. Role này có thể đặt cho member có nhiệm vụ setup riêng Product Base
Campaigns: bao gồm toàn bộ mục Campaigns. Role này có thể đặt cho member có nhiệm vụ lên Campaign
Orders & Bulk Fulfill: bao gồm toàn bộ mục Orders, Bulk Fulfill and Analytics pages. Role này có thể đặt cho member có nhiệm vụ quản lý và fulfill Order
Store Settings: bao gồm toàn bộ mục Store Settings. Bạn có thể đọc thêm về mục này tại đây

Manage sẽ bao gồm các quyền tạo mới, edit, delete.

Để có thể manage Campaigns, thì Staff Member sẽ cần có cả quyền View trong mục Assets, Artworks and Product Bases.


Teeinblue StaffsExternal Staffs (ngoài Shopify)Store Owner có thể invite Staff ngoài Shopify để dùng Teeinblue qua Email.

Để làm vậy, hãy vào Extras > Staffs > click vào Invite staffĐiền Email và set Role cho Staff Member

Sau khi Staff account được tạo, teeinblue sẽ gửi email cho Staff đó.

Staff Member sẽ bấm vào đường link trong email, và tạo password cho tài khoản của họ. Sau đó, Staff Member này sẽ được truy cập teeinblue với các quyền đã được giao.

Staff Member có thể login trực tiếp vào app qua portal.teeinblue.com và bấm vào link ở dòng "You are a staff?"

**Staff Member** có thể login ở đây

Tại đây, Staff Member sẽ cần điền email và password để login.

Shopify Staffs:Nếu member của bạn có tài khoản nhân viên qua Shopify, Store Owner sẽ không cần send email invite nữa. Teeinblue sẽ tự động tạo tài khoản Staff Member khi họ đăng nhập lần đầu vào Teeinblue từ phía Shopify.

Mặc định thì ngay sau khi login vào Teeinblue từ phía Shopify, Staff Member sẽ có quyền Editor. Quyền này sẽ access được tất cả mọi thứ (trừ mục Staff và các setting về Price). Store Owner sẽ cần tự update các quyền của Staff.

Store Owner, bạn có thể edit quyền của các Staff Member ở đâyNotes: Nếu bạn có nhiều Stores được merge với nhau, thì các Staff Member sẽ access được toàn bộ các Stores này, dựa trên quyền bạn đã set.

Activity LogStore Owner có thể view được toàn bộ Activity Logs của các Staff Member của mình tại mỗi đề mục.

Xem lịch sử Activity Log

Hãy tận dụng tính năng dropdown. Bạn có thể xem được các lịch sử hành vi của Staff || Action || Action Type

Cập nhật vào: 25/04/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!