Bài viết về: Về Store Settings
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Về trang Extra Services

Extra Services


Các setting trong phần này sẽ được áp dụng cho tất cả các store trong tài khoản Teeinblue bạn đang dùng. Bạn sẽ cần phải đăng ký tài khoản và trả phí (nếu có) cho các app thứ 3 để sử dụng.

Connect Mapbox account


Tạo tài khoản Mapbox và điền Manbox Access token hoặc Google Map API key để kết nối teeinblue với tài khoản của bạn

Cách Kết nối tài khoản Mapbox và Google Maps

Remove Background Service


Chọn một dịch vụ Xóa Phông và điền API key để sử dụng.

Chức năng xóa phông - Remove background - cho ảnh của khách hàng

Cập nhật vào: 07/04/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!