Bài viết về: Về Store Settings
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cài đặt Fulfillment Shipping method

Trong các order trên Teeinblue, bạn sẽ thấy một trường Fulfillment shipping method (mặc định rỗng), nó là tên của phương thức vận chuyển (shipping method) sẽ được gửi đi fulfill kèm với order, vì vậy trường này phải giống với tên của shipping method mà nhà in cung cấp.

Cách thêm fulfillment shipping method vào orderBạn có thể thêm Fulfillment shipping method vào order theo 2 cách:

Sửa trực tiếp từng order:

Trong Order details: tìm ô "Fulfillment shipping method" > bấm nút "Edit" để mở ra popup để sửa.Trong Bulk Fulfill: tìm cột "Fulfillment shipping method" > bấm vào tên shipping method (hoặc dấu --- nếu rỗng) để sửa.Shipping method ăn theo cả order, chứ không cài riêng cho từng order item trong một order. Vì vậy, khi sửa shipping method của một line item sẽ tự động sửa các line item khác cùng thuộc mọt order.

Cài đặt Shipping method match:

Bạn có thể bật tính năng cho phép Teeinblue nhận diện shipping method của order trong Shopify, và lấy nó làm Fulfillment shipping method.

Vì tên của shipping method (shipping rate) trong Shopify thường không đúng tên quy định của nhà in, nên bạn có thể cài đặt các "shipping method matches" để Teeinblue biết mà tự động điền tên chính xác của Fulfillment shipping method, dựa trên shipping rate trong Shopify.

Vào trang Store Settings > Shipping methods.

Chọn store mà bạn muốn bật tính năng "Shipping method match" (bỏ qua bước này nếu bạn chỉ có 1 store).

Bật nút Start matching Shopify shipping methods for this store.

Điền tên chính xác của shipping rates trên store của bạn (cài đặt trong Shopify settings > Shipping and delivery) vào ô Shopify shipping method

Điền tên chính xác của Shopify shipping rates

Nối nó với một shipping method tương ứng của nhà in bằng cách viết tên chính xác của shipping method từ nhà in trong ô "Fulfillment shipping method".

Nối với tên chính xác của Fulfillment shipping method

Cần điền chính xác từng kí tự, bao gồm cả viết hoa, viết thường, dấu cách...

Bấm Save.

Sau đó Teeinblue sẽ bắt đầu nhận diện xem các order từ Shopify có shipping method là gì, rồi tìm tên Fulfillment shipping method tương ứng và lưu tên tương ứng đó vào ô Fulfillment shipping method của order.

Nếu không tìm thấy tên tương ứng, order sẽ không có giá trị Fulfillment shipping method và khi gửi đi fulfill sẽ không gửi kèm shipping method.


Cách đính kèm shipping method khi gửi order sang nhà inSau khi có tên chính xác trong Fulfillment shipping method, bạn có thể đính kèm shipping method khi gửi order sang nhà in bằng cách:

Bật tính năng gửi shipping method với các nhà in tích hợp API:

Vào trang Fulfillments Provider > bấm nút "Edit API" ở tên nhà in (đảm bảo là bạn đã kết nối API với nhà in).Tìm đến mục Send shipping method to fulfill.

Bật nút Send shipping method of orders to fulfill.Sau đó, khi ô "Fulfillment shipping method" có giá trị, nó sẽ được gửi kèm với order.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tính năng Combine Shipping Address thì tính năng Fulfillment Shipping Method của tất cả các Orders có cùng địa chỉ, sẽ đồng thời phải có cùng Shipping Method. Nếu Shipping Method được setup khác nhau, bạn sẽ bị tính phí nhiều lần cho các đơn hàng của bạn. Hãy xem ví dụ cụ thể dưới đây:

Đảm bảo các Shipping Method phải được giống nhau

Trong ví dụ trên, 2 Orders trên đến cùng một Customer. Tuy nhiên, Fulfillment Shipping Method của chúng khác nhau, do vậy chúng sẽ được ship thành 2 lần, và không thể gộp chung được. Trong trường hợp này, Merchant sẽ bị tính phí 2 lần phí ship.


Export các orders thành file CSV:

Giá trị trong ô Fulfillment shipping method cũng sẽ được xuất thành 1 cột trong file CSV của một số nhà in có hỗ trợ cột Shipping method.

Cập nhật vào: 01/06/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!