Bài viết này cũng có sẵn trong:
Chức năng lưu trữ campaign - Archive

Hiện tại, vì campaign có liên quan đến rất nhiều data quan trọng, trong đó có cả orders, nên với tất cả các campaign đã có order (kể cả là các orders test), teeinblue sẽ không cho phép xóa hoàn toàn campaign khỏi hệ thống.
Thay vào đó, để phân biệt các campaign không còn sử dụng được, bạn có thể sử dụng chức năng Archive

Chức năng này hiện tại chỉ hoạt động với campaign

Bạn có thể archive một campaign chưa được publish, nhưng không thể archive với các campaign đã được đăng tải thành công

Chức năng xóa campaign - Delete

Xóa một campaign có nghĩa là bạn đang xóa hoàn toàn campaign khỏi hệ thống app. Như đã nói ở trên, chỉ có các campaign không có order mới có thể bị xóa.
Đối với các campaign đã có order, hãy sử dụng chức năng Archive.

Cách lưu trữ và xóa Campaign

Đầu tiên bạn hãy vào trang Campaign
Bạn chỉ có thể archive hoặc xóa những campaign chưa publish, chính vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã unlink campaign để chuyển trạng thái từ published thành unpublished

Cách unlink campaign trên Shopify

(Nếu campaign của bạn đã được unpublished, bạn có thể bỏ qua bước này)

Ấn chọn vào nút menu của campaign ➡ Chọn "See campaign info":Sau đó, ở trang Campaign details, ấn chọn nút "Unlink product from Shopify" để unpublish campaign:Sau khi tắt liên kết (unlink) campaign, trạng thái của campaign sẽ được chuyển sang Unpublished
"Unlink campaign" sẽ xóa sản phẩm tương ứng trên Shopify

Cách lưu trữ - Archive campaign

Ấn chọn vào nút menu của Campaign ➡ Ấn chọn "Mark as archive" để lưu giữ lại campaignSau khi lưu trữ campaign thành công, trạng thái của campaign sẽ được chuyển thành "Archived", ví dụ như này:Với các campaign đã được lưu giữ (archived), bạn vẫn có thể chỉnh sửa, tạo bản sao và xem những thông tin về campaign như bình thường

Cách xóa campaign

Ấn vào nút menu của Campaign ➡ Ấn chọn "Delete campaign" để xóa campaignMột khi campaign đã bị xóa, bạn sẽ không thể khôi phục lại

Cách bỏ lưu trữ campaign - Un-archive
Để bỏ lưu trữ một campaign, ấn vào nút menu của campaign ➡ Chọn "Mark as unpublish"Sau đó, campaign sẽ được chuyển trạng thái thành "Unpublished". Bạn có thể launch campaign bình thường kể từ bước này

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!