1. Không thể launch Campaign

Lý do gặp lỗi:
Bạn chưa chọn Artwork tương ứng với mặt PrintareaArtwork chứa các yếu tố không hợp lệ
Thiếu product variant
Có quá nhiều sản phẩm và ảnh mockup trong cùng 1 campaign

Giải pháp:
Lựa chọn artwork phù hợp
Đi đến trang Artwork Editor > Kiểm tra các trường Font Family và Clipart Category có bị xóa hay bị để trống không > Cập nhật font chữ và clipart
Đi đến trang Product Base > Thêm ít nhất 1 variant
Không thêm qua 4 sản phẩm trong cùng 1 campaign

2. Không thể xóa Campaign

Lý do gặp lỗi:
Sản phẩm vẫn được liên kết với Shopify

Giải pháp:
Bước 1: Ấn vào Open Campaign
Bước 2: Hủy liên kết sản phẩm khỏi Shopify
Bước 3: Xóa Campaign

Tìm hiểu thêm về cách lưu trữ / xóa campaign tại đây

3. Không hiển thị đủ các product variant

Lý do gặp lỗi:
Lỗi khi đồng bộ hóa dữ liệu với Shopify

Giải pháp:
Step 1: Ấn chỉnh sửa sản phẩm trong Campaign
Step 2: Bỏ chọn 1 variant
Step 3: Chọn lại variant đó
Step 4: Ấn "Save variants and close"
Step 5: Sau đó ấn "Update campaign"

4. Không có hình ảnh xem trước

Lý do gặp lỗi:
Thiếu Printarea

Giải pháp:
Bước 1: Đi tới Mockup Editor trong Campaign
Bước 2: Thêm Printarea
Bước 3: Cập nhật Chiến dịch

5. Trùng lặp layer artwork

Lý do gặp lỗi:
Thiếu Default Value trong Artwork Editor

Giải pháp:
Bước 1: Đi tới Artwork Editor
Bước 2: Nhấp vào Advanced Option (trong lớp nhân bản)
Bước 3: Bỏ chọn Default Value
Bước 4: Chọn lại Default Value với một clipart cụ thể

6. Một số layer artwork không hiển thị

Lý do gặp lỗi:
Layer đó được đặt điều kiện chỉ được hiển thị khi khách hàng chọn một clipart khác

Giải pháp:
Bước 1: Đi tới Artwork Editor
Bước 2: Kiểm tra xem bạn có đặt layer này phụ thuộc vào layer khác hay không (Lưu ý: đây là một tính năng của, không phải lỗi)

Tìm hiểu thêm về cách đặt điều kiện cho layer tại đây
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!