Bài viết về: Về Orders và Fulfill
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Danh sách các đơn hàng

Để tìm danh sách các Đơn hàng, hãy đi tới trang Orders.

Từ danh sách này, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng theo ID, theo store (nếu bạn có nhiều store với cùng một tài khoản teeinblue) hoặc theo ngày.Bạn có thể chọn các đơn hàng để xuất sang csv. Nút Export sẽ không hiện cho đến khi bạn chọn ít nhất một đơn hàng để trích xuất.
Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm: Cách xuất đơn hàng sang file CSV.
Nhìn vào bảng này, bạn có thể tìm thấy một số thông tin chung cho từng đơn đặt hàng:Order: Order ID đơn đặt hàng trong dữ liệu của teeinblue.
TIB ID: ID của teeinblue để quản lý dữ liệu.
Domain: tên miền Shopify của đơn đặt hàng. Sử dụng khi bạn có nhiều miền trong một tài khoản teeinblue.
Store ID: ID đơn đặt hàng trong Shopify. Ấn để mở chi tiết đơn hàng trong Shopify.
Date: ngày tạo đơn hàng.
Customer: Họ và tên của khách hàng
Total: Tổng giá đơn hàng
Payment: Trạng thái thanh toán đồng bộ hóa từ Shopify
Fulfillment: Trạng thái đơn hàng đồng bộ hóa từ Shopify.
Trạng thái thanh toán (Đang chờ xử lý, Đã thanh toán) và trạng thái Fulfillment (Đã hoàn thành) cần được cập nhật trong Shopify.Action:
+ Confirm & Send to fulfill (Xác nhận & Gửi đơn hàng) - biểu tượng máy bay giấy: Trực tiếp gửi đơn đặt hàng đến các nhà cung cấp. Chỉ áp dụng với các nhà in tích hợp với teeinblue.
Tìm hiểu thêm: Các gửi đơn đặt hàng đến nhà in tích hợp.
+ View details (Xem chi tiết) - biểu tượng con mắt: xem chi tiết thông tin của một đơn hàng.
Tìm hiểu thêm: Chi tiết Đơn hàng

Cập nhật vào: 18/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!